Μελλοντικές τροποποιήσεις στις Αρχές Οργάνωσης - Ψήφος από μέλη του DiEM25

Τα μέλη του DiEM25 έχουν συλλογικά αποφασίσει για αυτό το θέμα. Γίνε μέλος ώστε να μπορείς να ψηφίσεις την επόμενη φορά!

Γίνε μέλος! Σύνδεση

Μελλοντικές τροποποιήσεις στις Αρχές Οργάνωσης

A

11.75%

B

67.06%

Γ

21.19%

Θα θέλαμε στο μέλλον να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των μελών με στόχο την τροποποίηση των Αρχών Οργάνωσης και άλλων βασικών εγγράφων. Η τρέχουσα διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στο τμήμα 8 στις Αρχές Οργάνωσης είναι:

Η διαδικασία τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25 απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να ζημειωθεί ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας και η αποστολή του κινήματος.

  1. Προτάσεις για τροποποίηση του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στη ΣΕ φέροντας τις υπογραφές του 10% των μελών ή τουλάχιστον 30 μελών από τα 100 του Επικυρωτικού Συμβουλίου.
  2. Αφού υποβληθούν στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η ΣΕ υποχρεούται να υποβάλει πρόταση στο ΕΣ.
  3. Το ΕΣ έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχτεί την πρόταση της ΣΕ ή να την στείλει πάλι πίσω στην ΣΕ για περαιτέρω επεξεργασία – η επιστροφή της πρότασης στη ΣΕ μπορεί να γίνει μόνο μια φορά κι αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία.
  4. Η πρόταση της ΣΕ, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το Βήμα 3, τίθεται προς έγκριση στα μέλη του DiEM25 με εσωτερικό δημοψήφισμα. Για να υιοθετηθεί, απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 60% και συμμετοχή τουλάχιστον του 50% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 θα επικυρώνονται από το ΕΣ κάθε χρόνο. Αν το ΕΣ αποτύχει να επικυρώσει τις Οργανωτικές Αρχές, η ΣΕ πρέπει να λάβει υπόψιν την κριτική των μελών κατά των ισχυόντων Οργανωτικών Αρχών και να προτείνει τροποποιήσεις εντός διαστήματος έξι μηνών.

Παρακάτω έχουμε τις εξής επιλογές:
α) Διατήρηση αυτής της διαδικασίας,
β) Αντικατάστασής της με την προτεινόμενη νέα διαδικασία της Συντονιστικής Επιτροπής που περιλαμβάνει τις Συνελεύσεις των Μελών του DiEM25 ή
γ) Αντικατάστασής της με την Πρόταση PDP που προτάθηκε από μια ομάδα μελών (JAMY), και περιλαμβάνει μια Επιτροπή PDP και ομάδες εργασίας.
Παρακαλούμε αξιολογήστε τις προτάσεις με προσοχή.

Η πρόταση του CC είναι:

Δημιουργία Συνελεύσεων Μελών DiEM25 - περισσότερος έλεγχος του κινήματος από τα μέλη

(i) Παράλληλα με τη Συντονιστική Επιτροπή (η οποία συγκεντρώνει υποβολές από μέλη, Αυθόρμητες Ομάδες, Εθνικές Επιτροπές και υποβάλλει προτάσεις στο κίνημα), εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς την άδεια κανενός, οποιοδήποτε μέλος που επιθυμεί να αλλάξει/εισαγάγει X στις Οργανωτικές Αρχές ή να προτείνει/τροποποιήσει την πολιτική Υ ή να ξαναγράψει ένα τμήμα του Μανιφέστου ή να προτείνει κάποια νέα μορφή συλλογικής δράσης μπορεί να δημιουργήσει μια Θεματική Αυθόρμητη Ομάδα.

(ii) Η ανακοίνωση σχηματισμού μιας Θεματικής Αυθόρμητης Ομάδας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πρότασης για αλλαγή/εισαγωγή του Χ μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό άλλων Θεματικών Αυθόρμητων Ομάδων για να συζητηθούν οι ίδιες ή παρόμοιες προτάσεις (που είναι ένας λόγος για τον οποίο οι Θεματικές Αυθόρμητες Ομάδες ενθαρρύνονται να διαιρεθούν και να πολλαπλασιαστούν όταν περιλάβουν περισσότερα από 15 μέλη).

(iii) Μόλις μία ή περισσότερες Θεματικές Αυθόρμητες Ομάδες υποβάλουν μία ή περισσότερες συγκεκριμένες προτάσεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πολιτική και εάν ένας επαρκής αριθμός το ζητά (που σημαίνει: 10% αυτών που ψήφισαν κατά μέσο όρο στις 4 τελευταίες Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών, με τουλάχιστον 300 μέλη του DiEM), η Συντονιστική Επιτροπή καλεί αυτόματα να συγκροτηθεί μια Συνέλευση DiEM25 έτσι ώστε να εξεταστεί η πρόταση των Θεματικών Αυθόρμητων Ομάδων.

(iv) Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί τη Συνέλευση του DiEM25 με κλήρο (δηλαδή τυχαία, όπως στην περίπτωση του Επικυρωτικού Συμβουλίου) μέσω ενός αλγόριθμου τυχαιοποίησης που εγγυάται την ισότιμη φυλετική και γεωγραφική αντιπροσώπευση.

(v) Η συγκεκριμένη Συνέλευση Μελών του DiEM25 συνεδριάζει διαδικτιακά ή offline και ακούει όλα τα επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο διαμορφώνει πρόταση που μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές.

(vi) Η εν λόγω πρόταση, μαζί με πιθανές αντίθετες προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή, θα υποβληθούν στη συνέχεια σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Η πρόταση της JAMY είναι:

Μια Συμμετοχική, Διαβουλευτική Διαδικασία (PDP)
για την επανεξέταση των πρακτικών και των αρχών του DiEM25

Εισαγωγή

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ενώσει τα μέλη της λαϊκής βάσης του DiEM25, τα CC μέλη (αιρετά ή ex-officios),τα NC μέλη και τα EW μέλη για να προωθηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των CC/ex-officio μελών και αυτών της λαϊκής βάσης, ώστε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η διαφορετικότητα των μελών του DiEM25 ως προς τη γνώση, τις εμπειρίες και τα ταλέντα και να αναπτύξουν μαζί μια κοινή κουλτούρα συνεργασίας. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή μιας συμμετοχικής, διαβουλευτικής προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και τις απόψεις των μελών. Αποτέλεσμα αυτής θα είναι η αποσαφήνιση των μεθόδων εργασίας, των κανονισμών και των πρακτικών του DiEM25 που θα οδηγήσει σε αλλαγές στις Αρχές Οργάνωσης. Θεμελιώδης αρχή είναι οι αλλαγές να μην επέλθουν με αποσπασματικό τρόπο, αλλά να γίνει επανεξέταση των πρακτικών, των κανονισμών και των αρχών ολοκληρωμένα, μέσα στο ίδιο συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό περιθώριο. Λόγω της αλληλεξάρτησης των θεμάτων οργάνωσης και συμπεριφοράς, θεωρούμε ότι οι εργασίες αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν παράλληλα.

Σύσταση μιας προσωρινής Επιτροπής Συντονισμού για την PDP

Για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα καθοδηγείται από τα μέλη, θα συσταθεί μια Επιτροπή Συντονισμού PDP για τον χρόνο που θα διαρκέσει η διαδικασία PDP, η οποία θα συντονίζει και θα συνοδεύει τη διαδικασία. Η Επιτροπή PDP θα αποτελείται από 11 έως 15 μέλη, με αυστηρή ισότητα μεταξύ των φύλων και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέλη από το CC. Η επιλογή των υπόλοιπων μελών θα είναι τυχαία από μια ομάδα ενδιαφερόμενων μελών. Λεπτομερή πρακτικά των συναντήσεων της Επιτροπής PDP θα είναι διαθέσιμα στο φόρουμ. Τα μέλη της Επιτροπής PDP θα πρέπει να είχαν δικαιώματα ψήφου AMV για τρεις μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Η πλειοψηφία των μελών της PDP Επιτροπής δεν θα πρέπει να κατέχει αιρετή θέση στο DiEM (CC, NC, EW) ούτε να είναι μέλη του VC ή να είναι ex-officio μέλη. Για τις μη αγγλόφωνες χώρες η Επιτροπή PDP θα ζητήσει τη βοήθεια από τα NC των χωρών.

Προετοιμασία

Η Επιτροπή PDP θα διεξάγει κλήση/κλήσεις μέσω zoom για να συζητήσει τις ερωτήσεις και τις προτάσεις των μελών σχετικά με τη διαδικασία και με τον ρόλο, τον σκοπό και τη μέθοδο των Ομάδων Εργασίας.

Ομάδες εργασίας (WG)

Ο πυρήνας της PDP θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις παράλληλες WG. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μέλη CC (1 αιρετό και 1 ex-officio) και τουλάχιστον πέντε άλλα μέλη του DiEM25. Τα μέλη θα είναι ελεύθερα να συμμετάσχουν σε μία WG. Τα κεφάλαια που θα καλύψουν οι τέσσερις WG είναι: 1) Διευκρίνιση του Μανιφέστο. 2) Οργανωτικές (δομή) & Επιχειρησιακές αρχές (λειτουργία) 3) Ευθύνη & Διαφάνεια 4) Διαμόρφωση πολιτικής και συντονισμός εκστρατειών. Οι ομάδες εργασίας θα εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες πληροφορίες και γνώμες των μελών και θα διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τις αλλαγές που απαιτούνται στις πρακτικές του DiEM. Οι τέσσερις WG θα παράγουν έγγραφα που θα κυκλοφορούν μεταξύ όλων των WG, του φόρουμ και του CC για σχόλια και ανατροφοδότηση. Κάθε WG θα δημιουργήσει ένα νήμα στο φόρουμ για να δημοσιεύσει τις εξελίξεις της εργασίας της και να συλλέξει προτάσεις από μέλη.

Σύνθεση

Η Επιτροπή PDP θα συλλέξει τελικά τις προτάσεις των WG και θα κάνει μια τελική έκθεση. Αυτό το έγγραφο θα δημοσιευτεί στο φόρουμ και θα υποβληθεί επίσημα στο CC. Θα παρουσιαστεί στα μέλη του DiEM25 κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συναντήσεων για να επιτρέψει στην Επιτροπή PDP να απαντήσει στις ερωτήσεις του μέλους πριν από την ψηφοφορία όλων των μελών. Η τελική έκθεση θα υποβληθεί στη συνδρομή μέσω ενός AMV.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Επιχειρήματα

Παρακολουθήστε το βίντεο του Γιάνη Βαρουφάκη που εξηγεί γιατί πιστεύει ότι η πρόταση της Συντον είναι καλύτερη:

Παρακολουθήστε το βίντεο της JAMY που εξηγεί γιατί πιστεύουν ότι η πρότασή τους είναι καλύτερη:

Επιλογές ψήφου:

Α) Διατήρηση της διαδικασίας που έχουμε,
Β) Αντικατάστασής της με την προτεινόμενη νέα διαδικασία τη Συντονιστική Επιτροπή (CC) που περιλαμβάνει τις Συνελεύσεις των Μελών του DiEM25 ή
Γ) Αντικατάστασής της με την Πρόταση PDP που προτάθηκε από μια ομάδα μελών (JAMY), και περιλαμβάνει μια Επιτροπή PDP και ομάδες εργασίας.

Οι αρχές Οργάνωσης θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την ψήφο σας.

Τι πρέπει να κάνουμε;

Η ψηφοφορία έχει κλείσει

Εγγραφή Σύνδεση